“The Website Previously Known as Legendary Pokémon.”

Legacy, News

Full Generation V Pokemon list

by Ninjomewtwo

The following list is the full Isshu Pokédex, starting at number 494 and going up to 649. Pokémon without a name are the ones we haven’t seen yet, this post will be edited each time a new one is revealed. Click here to view it.

Update: Please pardon the slow coverage but personal schedule has been busy lately. You can check all new Pokémon’s sprites over at our friends in Serebii (including names and other details). Base stats and dex, found on Gamefaqs. Sprites courtesy of Pokexperto.

 1. Victini
 2. Tsutarja
 3. Janobii
 4. Jyarooda
 5. Pokabu
 6. Chaobuu
 7. Enbuoo
 8. Mijumaru
 9. Futachimaru
 10. Daikenki
 11. Minezumi
 12. Miruhoggu
 13. Yooterii
 14. Haaderia
 15. Muurando
 16. Choroneko
 17. Reparudasu
 18. Yanappu
 19. Yanakki
 20. Baoppu
 21. Baokki
 22. Hiyappu
 23. Hiyakki
 24. Munna
 25. Musharna
 26. Mamepato
 27. Hatooboo
 28. Kenhorou
 29. Shimama
 30. Zeburaika
 31. Dangoro
 32. Gantoru
 33. Gigaiasu
 34. Koromori
 35. Kokoromori
 36. Moguryuu
 37. Doryuuzu
 38. Tabunne
 39. Dokkoraa
 40. Dotetsukotsu
 41. Roopushin
 42. Otamaro
 43. Gamagaru
 44. Gamageroge
 45. Nageki
 46. Dageki
 47. Kurumiru
 48. Kurumayu
 49. Hahakomori
 50. Fushide
 51. Hoiiga
 52. Pendoraa
 53. Monmen
 54. Erefuun
 55. Churine
 56. Doredia
 57. Basurao
 58. Meguroko
 59. Warubiru
 60. Warubiaru
 61. Darumakka
 62. Hihidaruma
 63. Marakacchi
 64. Ishizumai
 65. Iwaparesu
 66. Zuruggu
 67. Zuruzukin
 68. Shinporaa
 69. Desumasu
 70. Desukan
 71. Purotooga
 72. Abagoora
 73. Aaken
 74. Aakeosu
 75. Yabukuron
 76. Dasutodasu
 77. Zorua
 78. Zoroark
 79. Chillarmy
 80. Chirachiino
 81. Gochimu
 82. Gochimiru
 83. Gochiruzeru
 84. Yuniran
 85. Daburan
 86. Rankurusu
 87. Koaruhii
 88. Swana
 89. Banipucchi
 90. Baniricchi
 91. Baibanira
 92. Shikijika
 93. Mebukijika
 94. Emonga
 95. Kaburumo
 96. Shubarugo
 97. Tamagetake
 98. Morobareru
 99. Pururiru
 100. Burunkeru
 101. Mamanboo
 102. Bachuru
 103. Denchura
 104. Tesshido
 105. Nattorei
 106. Gear
 107. Gigear
 108. Gigigear
 109. Shibishirasu
 110. Shibibiiru
 111. Shibirudon
 112. Riguree
 113. Oobemu
 114. Hitomoshi
 115. Ranpuraa
 116. Shanderaa
 117. Kibago
 118. Onondo
 119. Ononokusu
 120. Kumashun
 121. Tsunbeaa
 122. Furiijio
 123. Chobomaki
 124. Agirudaa
 125. Maggyo
 126. Kojofuu
 127. Kojondo
 128. Kurimugan
 129. Gobitto
 130. Goruggo
 131. Komatana
 132. Kirikizan
 133. Buffalon
 134. Washibon
 135. Wooguru
 136. Baruchai
 137. Barujiina
 138. Kuitaran
 139. Aianto
 140. Monozu
 141. Jiheddo
 142. Sazando
 143. Meraruba
 144. Urugamosu
 145. Kobaruon
 146. Terakion
 147. Birijion
 148. Torunerosu
 149. Borutorosu
 150. Reshiram
 151. Zekrom
 152. Randorosu
 153. Kyuremu
 154. Kerudio
 155. Meroetta
 156. Genosekuto